วิธีชำระค่าบริการ
 
 
Fri 09-Sep-2011 0:31 AM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไหมไทย...มาจากไหน
 
แหล่งกำเนิดไหมไทย
          การค้นพบประโยชน์ของไหม ตามตำนานสันนิฐานว่าจีนเป็ชาติแรกที่ค้นพบการสาวไหมออกจากรัง
เมื่อประมาณ 4,700 ปีมาแล้ว โดยมีเรื่องเล่าขานกันต่างๆ นาๆ ได้ส่งเส้นใยไหมสีขาวเงินลงมาถวายจักรพรรดิฮ่วงตี่
เรื่องที่แพร่หลายมากมีผู้กล่าวว่า "เจ้าหญิงแห่งไหม" หรือจักรพรรดิเหลืองจากสรวงสวรรค์เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง
ในวโรกาสที่พระองค์มีชัยชนะข้าศึก ต่อมาเส้นใยก็ถูกนำมาทอเป็นอาภรณ์อันงดงาม
 
   
   
 
     อีกกระแสหนึ่งมีผู้กล่าวว่า หลังจากจักรพรรดิเหลืองได้ล้มล้างกษัตริย์ชิหยูได้สอนให้พสกนิกรปลูกธัญพืช 5 ชนิด
รวมทั้งให้เลี้ยงสัตว์ด้วย ส่วนพระมเหสีพระนางไล้ซูจักรพรรดิเหลืองให้สนพระทัยเกี่ยวกับการทำผ้า วันหนึ่งพระนางเกิด
ประชวรลงเนื่องจากทรงงานหนัก นางสนมจึงไปหาผลไม้แล้วกลับมาพร้อมผลสีขาวเล็กๆจากส่วนหม่อน แต่ผลนั้นเหนี่ยว
สุดที่พระนางไล้ซูจะเคี้ยวให้ขาดได้ ดังนั้นนางสนมจึงนำไปต้ม นางประหลาดใจมากเมื่อผลสีขาวนั้นสามารถดึงออกเป็น
เส้นใยสีขาวละเอียด และเป็นเงางามจึงเป็นแรงบันดาลใจให้นางไล้ซูหายจากอาการประชวรทันทีทันใด จากการค้นพบครั้งนี้
พระนางจึงได้สั่งสอนให้พสกนิกรได้รู้จักรการปลูกหม่อน เลี้ยงไหม และทอผ้าในที่สุด จนเป็นผลทำให้พระนางได้รับ
การสดุดีเป็นเจ้าหญิงแห่งไหม
  
    นอกจากนี้เอกสารที่ค้นพบในประเทศไทยกล่าวว่าเมื่อประมาณ 4,500 ปีมาแล้ว ตามหนังสือจีนโบราณฉบับหนึ่ง  
ชื่อไคเก็ก ความว่าพระเจ้าอึ้งตี่หรืออึ้งตี้ และพิภพ หรือขวนหยวนได้ปรึกษาข้าราชการกับพระนาง ง่วน ฮุย ซึ่งเป็น
พระมเหสีของพระองค์ พระนางทูลว่า วันหนึ่งพระนางได้เสด็จไปที่สวนหลวงทอดพระเนตรเห็นตัวหนอนหลายตัวเกาะ
อยู่ที่ต้นหม่อน ต่อมาได้ทรงเห็นตัวหนอนนั้นชักใยพันรอบตัวจึงหยิบมาพิจารณา เมื่อดึงออกมาจะเป็นเส้นๆมีความเหนี่ยวดี
พระนางทรงดำริว่า ถ้านำมาทำเป็นผืนแพรเนื้อคงจะดีกว่าปอและป่านที่ใช้ทำผ้านุ่งห่มมาแต่ก่อน เมื่อพระนางสามารถ
เลี้ยงไหม ควบเส้นไหมและทอเป็นผืนสำเร็จ ตั้งแต่กาลครั้งหนึ่งนั้น และได้รับการถวายพระฉายาว่า
"นางพญาของการหัตกรรมทำไหม" ตั้งแต่นั้นมาการทำไหมก็แพร่กระจายไปตามตำบลต่างๆในประเทศจีน
จากนั้นจึงมีการทำไหมแพร่ไปในนานาประเทศ
 
 
 
    การค้นพบทางโบราณคดีของจีนพบสิ่งทอจากไหมมีอายุประมาณ 5,000 ปีมาแล้วจากหลักฐานปรากฎแน่
ชัดว่า การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการทอผ้าเริ่มขึ้นครั้งแรกที่ราบลุ่มแม่น้ำชางเจียง และพบเครื่องปั้นเครื่องมือทอผ้าที่
ตกแต่งด้วยหลายหนอนไหมซึ่งเป็นวัตถุโบราณยุคหินไหม่ ซึ่งมีอายุ 3,000-3,500 ปี ที่ตำบลเฮมูดู อำเภอหยูเหย่า
ในมณฑลชีเจียง ซึ่งมีอายุราว 4,740 ปี ในสมัยราชวงศ์เซียซึ่งเจริญรุ่งเรืองก่อนพุทธกาล 1,057-1,557 ป