Wed, 6-aug-14 6:51 PM
 
รายงานการส่งแบบฝึกหัดกลุ่ม 1 ภาคปกติ เรียนวันอัคารและวันพุธ เวลา 08.30-10.55 น.     
 
= ส่งแล้ว,   = ส่งงานล่าช้า,   = ส่งมาใหม่ยังไม่เรียบร้อย,   = ยังไม่ส่งงาน,  BN = Banner,  LP = Landing page     
 
ลำดับที่ รหัส ชื่อ-นามสกุล EX1-2 Ex3 Op1 excel Ex4 Acc Ex5 Ex6 BN LP มาเรียน คะแนน
1 1 1 1 1 3 1 1 8 12 10 40
1 55101130001  นายกฤษกร กาลเทศ์ 8.13 38.13
2 55101130002  นางสาวสุนิสา เป้าแดง 8.75 38.75
3 55101130012  นางสาวเสาวลักษณ์ พรรณลำเจียก 8.75 38.75
4 55101130013  นางสาวนัสลีน ก้อนทอง 9.38 39.38
5 55101130018  นางสาวบุษยมาศ พรประทานสมบัติ 10.00 40.00
6 55101130021  นายวรายุทธ ไชยวงศ์ิ 9.38 39.38
7 55101130023  นายภาณุพงษ์ หาสวนขวัญ 8.13 38.13
8 55101130025  นายสุธนา สีสุดโท 10.00 40.00
9 55101130026  นางสาวกรทิพา ตรีมณี 8.75 38.13
10 55101130028  นางสาวอัยญารัตน์ กองเงิน 9.38 39.38
11 55101130029  นายเกียรติศักดิ์ เขื่อนคำป้อ 6.25 36.25
12 55101130034  นางสาวนุชจรี อุปแก้ว 9.38 39.25
13 56101230222  นางสาวอารดา มีแจ้ง 6.88 36.88
ร้อยละ     100 100 100 100 100 100 100 100 100 100