Sat, 1-mar-14 4:29 PM
 
รายงานการส่งแบบฝึกหัดกลุ่ม 2 ภาคค่ำเรียนวันพุธ เวลา 18.00-20.25 น.      
 
= ส่งแล้ว,   = ส่งงานล่าช้า,   = ส่งมาใหม่ยังไม่เรียบร้อย,   = ยังไม่ส่งงาน,  BN = Banner,  LP = Landing page     
 

ลำดับที่

รหัส ชื่อ-นามสกุล EX1-2 Ex3 Op1 excel Ex4 Acc Ex5 Ex6 BN LP มาเรียน คะแนน
1 1 1 1 1 3 1 1 8 12 10 40
1 55101230113   นางสาวจิรัชยาฑ์ ศรีสวัสดิ์ 8.13 29.13
2 55101230120   นางสาวเขมอัคคณิฐ กมลบูรณ์ 10.00 40.00
3 55101230132   นายพรเทพ นภาศรีสว่าง 6.61 19.61
4 55101230137   นางสาวเมวดี มโนนพคุณ 9.38 39.38
5 55101230138   นางสาวปภาวรินทร์ แก้ววรรณวงศ์ 6.70 21.70
6 55101230139   นายพิชยยุทธ บุญประคอง 8.13 38.13
7 55101230158   นางสาวจารุณี ชนประชา 6.52 15.52
8 55101230171   นางสาวเบญจมาศ คนานาม 9.29 39.29
9 55101230187   นางสาวไพรินทร์ หินอิน 10.00 40.00
10 55101230200   นายพิศาล วงษ์จินดา 9.29 39.29
11 55101230202   นางสาววนิดา นิกะพิมพ์ 8.04 38.04
12 55101230212   นายสุทธินันท์ ธรรมรัตนพฤกษ์ 9.29 39.29
13 5101230214   นางสาวธนพร ปานเหม 8.04 38.04
14 55101230223   นางสาวสิริวรรณ ชมสุวรรณ์ 10.00 40.00
15 55101230233   นางสาวลัดดาวรรณ หนูแก้ว 7.86 37.86
16 55101230260   นางสาวศิริวิมล ตั้งประจักษ์ภักดี 9.38 39.38
17 55101230261   นางสาวฉันทนา ศรีสังขาล 9.38 38.38
18 55101230274   นางสาวอมรา โรหิตจันทร์ 7.41 37.41
19 55101240051   นางสาวมนธิรา พวงทอง 6.88 33.88
20 55101240052   นายศุภชัย เสือมา 6.16 33.16
21 55101240054   นางสาวอังคณา ทองมา 7.50 34.50
ร้อยละ    91 91 70 83 83 78 87 87 83 78