วิธีชำระค่าบริการ
 
 
Fri 09-Sep-2011 10:43 PM
 
   
     ดรุณี ปัญจรัตนากร จบการศึกษาจากโรงเรียนผดุงครรภ์อนามัยวชิรพยาบาล แล้วศึกษาต่อ
สาขาวิทยาศาสตร์ โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 
 
    มีความสนใจด้านการออกแบบตัดเย็บเสิ้อผ้าตั้งแต่อายุ 10 ขวบ  เกิดแรงบันดาลใจในการ
ทำเสื้อผ้าจากคุณแม เพราะที่บ้านเป็นร้านตัดเย็บเสื้อผ้าสุภาพสตรี ได้เห็นขั้นตอนการออกแบบ
และชอบดูคุณแม่ทำเสื้อโตขึ้นสนใจจึงได้ศึกษา ต่อทางด้านแพทเทิร์นดีไซด์ที่ Alliance
Francaise de Bangkok และก็เป็นที่มาของห้องเสื้อดรุณีกูตูร์ "Darunee Couture"
 
    ปัจจุบันเป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการตลาด และวิชาวิธีการวิจัย
ทางธุรกิจ สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ที่วิทยาลัยราชพฤกษ์