วิธีชำระค่าบริการ
 
 
Fri 09-Sep-2011 10:37 PM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
     
อุปกรณ์การทอ
   
     สัณนิฐานว่าคงมีหูกทอผ้าแล้วในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ และอาจมี
  หลายแบบ เป็นขนาดเล็กๆทอด้วยมือชนิดตอกตึงไว้กับพื้นหรืออาจเป็นชนิด
  ที่มีแต่ฟืม ไม่ต้องใช้โครงหูกอย่างที่ชาวเขาใช้ทอ ในปัจจุบันกี่ทอผ้า มีขนาด
  ใหญ่ ประกอบด้วยโครงที่ฟืม เขาหูกหรือตะกอ ไม้ม้วนผ้า และม้วนผ้า ไม้
  สำหรับพาดนั่งเวลาคานเหยียบสำหรับดึงไหมและตะกอขึ้นลง ไม้แกนม้วน
   ไหมเส้นยืน คานแขวน กระสวย หลอดด้ายพุ่ง ผังหรือสะดึงขึงผ้าให้ตึง
  มักจะวางไว้ใต้ถุนเรือน และฝังเสากับพื้นดินแบบถาวร โครงที่ประกอบด้วย
  เสา 4 เสา คาน 9 คาน คานบนมี 4 คาน คานล่างมี 1 คาน มีราวหูกทั้ง
  4 ด้าน มีทั้งด้านบนและด้านล่าง
   
   ฟืมหรือหวี
   
       เครื่องมือสำหรับทอผ้า มีฟันเป็นซี่ๆคล้ายหวีใช้สำหรับสอดไหมหรือ
  เพื่อจัดเส้นไหมให้อยู่ห่างกัน และใช้กระทบไหมพุ่งที่สานตัดกันกับไหมยืน
  หรือไหมเครือเป็นผืนผ้า การทอผ้าเนื้อหนาหรือเนื้อบางขึ้นอยู่กับฟันหวี
  หรือฟืม ตะกอ ใช้สำหรับแยกเส้นด้ายให้ขึ้นเพื่อเปิดให้จังหวะของ
  ส้นด้ายพุ่งสอดขัดกัน
   
   ไม้ขิด ใช้สำหรับคัดลาย
 
 ตะกอหลอก ตะกอแผงหรือเขาใหญ่และเขายาว ใช้เป็นที่เก็บไม้ขิด
เพื่อส่งลายให้ทอโดยไม่ต้องเก็บขิด เป็นลักษณะตะกอแนวตั้ง
 
  ไม้กำพั่น (ไม้ค้ำพัน) สำหรับม้วนผ้าที่ทอแล้วไว้อีกส่วนหนึ่ง
    ไม้แกนม้วนผ้าจะเหลาเป็นเหลื่อมจะได้ยึดผ้าที่ม้วนเก็บไว้ไม่ให้ลื่น
   
  ไม้ดาบ คือไม้สอดแทนไม้ขิดเพื่อให้ตะกอเปิดกว้าง และสอดด้ายพุ่งไป
 
  กระสวยด้ายพุ่ง คือเครื่องมือที่ใช้กอด้ายสำหรับทอผ้า นิยมทำจาก
เถาวัลย์เครือไส้ตัน ที่มีตรงกลางกลวง หรือไม้อย่างอื่นเจาะรูตรงกลาง
เพื่อสอดไม้เล็กๆที่ทำเป็นแกนหลอดด้ายหมุนไปตามแรงพุ่งของกระสวย
 
    ไม้เหยียบหรือคานเหยียบ คือไม้ไผ่ 2 อันที่ผูกเชื่อมโยงกับเขาหูก
  หรือตะกอ เพื่อใช้สำหรับเหยียบดึงเขาหูกทั้ง 2 อัน ให้เส้นไหมยืนขึ้นลง
  สลับกัน และเปิดช่องเพื่อพุ่งกระสวยไหมเข้าไปในร่องดังกล่าว เส้นไหมทั้ง 2
  ชนิดจะสานขัดกันเป็นเนื้อผ้า
   
    ไม้นั่งทอผ้า คือไม้กระดานหนาพอสมควร และยาวกว่ากี่เล็กน้อย
  ใช้เวลนั่งทอผ้า ไม้นี้จะใช้พาดระหว่างหลักกี่ข้างหน้ากับหลักม้วนผ้า
   
    บ่ากี่ คือไม้ที่รองรับส่วนปลาย 2 ด้านของไม้ม้วนผ้ามี 2 หลัก
  แต่ละหลักจะอยู่คนละข้างของหูก
   
    คานแขวน เป็นไม้ห่อกระสวย ใช้บรรจุหลอดไหมพุ่งสอดไประหว่าง
  ช่องว่างของเส้นไหมยืนต้นและปลายเรียว ตรงกลางเจาะเป็นช่องสำหรับ
  ใส่หลอดด้ายอยู่กับคานของกี่ ซึ่งคานของทั้งสองใช้แขวนที่ต่อมาจากเขา
  หรือตะกอ เพื่อให้ตึงอยู่ตลอดเวลา